RELAX punktu programmas noteikumi

1. RELAX punktu programma

1.1.  Punktu krāšanas programma (turpmāk tekstā – Programma), ko AS „Citadele banka” (turpmāk tekstā – Banka) realizē saviem Bankas emitēto VISA kredītkaršu: X Karte, X Platinum, X Infinite, X Corporate, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum pamata un papildu karšu (turpmāk tekstā – Karte) lietotājiem.

1.2.  Programmas noteikumi ir spēkā no 2017.gada 10.aprīļa (X Corporate no 2017.gada 15.decembra)

1.3.  Banka patur tiesības mainīt Programmas noteikumus, par to brīdinot Karšu lietotājus vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš, izvietojot informāciju Bankas mājas lapā.

2. Programmas dalībnieki

2.1. Par Programmas dalībnieku var kļūt Bankas emitēto VISA kredītkaršu: X Karte, X Platinum, X Infinite, X Corporate, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum pamata un papildu karšu lietotāji, kuri ir reģistrējušies Programmai www.xkarte.lv/punkti (turpmāk tekstā - Dalībnieks).

2.2. Pamata kartes dalība Programmā nenozīmē papildu kartes automātisku dalību Programmā. Papildu kartes lietotājam pašam ir jāreģistrējas Programmai interneta vietnē www.xkarte.lv/punkti, lai kļūtu par Dalībnieku. Par Dalībnieku var kļūt papildu kartes lietotājs, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

3. Pieteikšanās Programmai

3.1.  Programmā var pieteikties un saņemt apstiprinājumu dalībai tajā tikai vienreiz.

3.2. Programmā var pieteikties mājaslapā www.xkarte.lv/punkti vai izmantojot Citadele internetbanku online.citadele.lv

3.3. Piesakoties Programmai mājaslapā www.xkarte.lv/punkti, Dalībniekam ir jānorāda e-pasta adrese, mob.tel.nr, VISA kredītkartes numurs. Ja Dalībniekam ir vairākas VISA kredītkartes, Programmā nepieciešams pieteikties tikai ar vienu no tām. E-pasta adresei ir jābūt unikālai un Programmas sistēmā vienlaicīgi viena e-pasta adrese var tikt reģistrēta tikai vienam Dalībniekam.

3.4. Piesakoties Programmai Citadeles internetbankā online.citadele.lv, Dalībniekam ir jānorāda sava e-pasta adrese. E-pasta adresei ir jābūt unikālai un Programmas sistēmā vienlaicīgi viena e-pasta adrese var tikt reģistrēta tikai vienam Dalībniekam.

3.5. Piesakoties un izmantojot Programmas priekšrocības, Dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem, kā arī visām izmaiņām, kas tajos tiks veiktas. Noteikumu aktuālā versija ir pieejama mājas lapā www.xkarte.lv/punkti.

3.6. Pēc pieteikšanās Dalībniekam tiks izveidots viņa RELAX punktu konts, kurā tiks apkopota informācija par Dalībnieka saņemtajiem punktiem un pieejamajām balvām, turpmāk - Konts.

4. Punktu pelnīšana un krāšana

4.1. Punktus Dalībnieks sāk pelnīt tikai tad, kad ir pieteicies Programmai. Punkti netiek piešķirti par pirkumiem, kas veikti līdz brīdim, kad Dalībnieks ir reģistrējies www.xkarte.lv/punkti.

4.2. Izņēmums ir X Infinite un VISA Platinum karšu lietotāji, kuri sāk pelnīt punktus no Programmas uzsākšanas brīža, savukārt, gadījumā, ja X Infinite vai VISA Platinum karte ir izsniegta pēc Programmas uzsākšanas, punkti tiek rēķināti, sākot ar X Infinite vai VISA Platinum kartes izsniegšanas brīdi. 

4.3. Dalībnieks saņem punktus par norēķiniem par precēm vai pakalpojumiem ar Karti. Punkti netiek piešķirti par citiem darījumiem ar Karti (t. sk. rēķinu apmaksu bankomātā, skaidras naudas iemaksu, skaidras naudas izmaksu, pārskaitījumu no konta, kartes gada / mēneša maksu, debeta un kavēto procentu apmaksu, kā arī par citām bankas iniciētām darbībām un ieturētām komisijām).

4.4.  Par katra veiktā pirkuma katru iztērēto pilnu 1 eiro ar Bankas emitēto Karti Dalībnieks saņem 1 (vienu) RELAX punktu.

Piemērs: Ja Dalībnieks 1 (viena) kalendārā mēneša laikā ir veicis piecus pirkums ar Bankas emitēto Karti par summām 3.49 EUR, 17.90 EUR, 6.21 EUR, 28.34 EUR un 4.57 EUR, tad viņš saņems 58 punktus (par katra pirkuma pilniem eiro).

4.5. Punkti tiek uzkrāti Dalībnieka Kontā.

4.6. Punkti par pirkumiem ar visām Kartēm, kas izsniegtas uz Dalībnieka vārda, tiek skaitīti kopā. Punkti par pirkumiem ar pamata un papildu karti, kuras ir piesaistītas pie viena konta, netiek skaitīti kopā.

Piemēram, ja Dalībniekam ir uz viņa vārda izsniegta X Karte pamata karte un X Platinum pamata karte, punkti par pirkumiem ar abām kartēm tiks skaitīti kopā. Taču, ja Dalībnieka X Kartes kontam ir piesaistīta arī papildu karte, tad punkti par pirkumiem ar papildu karti netiks uzskaitīti pamata kartes lietotāja kontā. Papildu kartes punkti tiks uzskaitīti papildu kartes lietotāja Kontā, ja lietotājs būs kļuvis par Programmas dalībnieku.

4.7. Uzdāvināt, pārskatīt vai kādā citā veidā nodot Dalībnieka uzkrātos punktus citai personai, tajā skaitā, citam Dalībniekam, Dalībnieks nevar, ja vien Banka nav noteikusi citādi.

4.8.  Punkti tiek ieskaitīti Dalībnieka Kontā datumā, kurā naudas līdzekļu summa par veikto pirkumu tiek debetēta (ieturēta) no Kartes konta.

4.9. Punktu krāšanas termiņš nav noteikts.

4.10. Punktu derīguma termiņš nav noteikts.

4.11. Maksimālais iespējamais punktus skaits, ko var uzkrāt viens Dalībnieks, nav noteikts.

4.12. Ja dalībnieks slēdz Karti un Dalībniekam nav citas Kartes, visi uzkrātie, neizmantotie punkti tiek dzēsti. Ja Dalībnieks slēdz vienu Karti, bet viņam ir vēl cita Karte, punkti par pirkumiem, kas veikti ar Karti, kas tiek slēgta vai ir neaktīva, tiek saglabāti.

5. Punktu izmantošana

5.1. Uzkrātos punktus var izmantot, tiklīdz Dalībnieka Kontā ir sasniegts attiecīgās preces / pakalpojumu iegūšanai vajadzīgais punktu skaits.

5.2. Punktus var izmantot, izvēloties balvas RELAX punktu mājaslapā www.xkarte.lv/balvas, apmainot tos pret Programmas sadarbības partneru (turpmāk Partneru) piešķirtām precēm, pakalpojumiem vai atlaidēm (turpmāk tekstā – Balvām).  Izvēloties Balvu, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un tam nav pretenziju pret Balvas saņemšanas nosacījumiem.

5.3. Pēc tam, kad Balva ir izvēlēta, Dalībnieks saņem no Bankas apstiprinājuma vēstuli Dalībnieka e-pastā, kas ir reģistrēts Programmas sistēmā, kā arī īsziņu (turpmāk - SMS) uz telefona numuru, kas reģistrēts Programmas sistēmā, ja Dalībnieks pēc preces izvēlēšanās norāda, ka vēlas saņemt SMS. Balvu ir iespējams saņemt tikai pie Bankas norādītā Partnera, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nosaucot unikālu kodu, kas tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pastā vai SMS, ne ātrāk kā pēc 1 (vienas) darba dienas un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Bankas apstiprinājuma saņemšanas dienas, ja vien apstiprinājuma e-pastā/ SMS  nav norādīts citādi.

5.4. Ar brīdi, kad Dalībnieks  ir izvēlējies Balvu un apstiprinājis savu izvēli, Balvas pieprasījumu vairs nav iespējams atsaukt un/vai veikt tās maiņu, ja vien apstiprinājuma e-pastā vai SMS nav norādīts citādi.

5.5. Balvu pieejamība var būt atkarīga no to pieejamības Partneru krājumos vai citiem Partnera nosacījumiem. Balvu nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai īpašiem pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi. Papildinformācija par Balvu pieejamību un īpašiem nosacījumiem ir pieejamam www.xkarte.lv/balvas, kā arī pie attiecīgā Partnera.

5.6. Ja jebkādu iemeslu dēļ Dalībnieka izvēlēto Balvu nav iespējams nodrošināt, Banka piedāvā Dalībnieka izvēlētās Balvas vietā tās vērtībai līdzvērtīgu Balvu no Programmas klāsta pēc Dalībnieka  izvēles.

5.7. Balvu klāsts var mainīties. Izmaiņas Balvu klāstā, Balvu aprakstā, cenā, kā arī nepieciešamo punktu skaitā tiek veiktas RELAX punkti mājaslapā  www.xkarte.lv/balvas, bez iepriekšēja paziņojuma. Līdz ar to, informācijai par Balvām, kas norādītas Programmas reklāmas materiālos, tajā skaitā, drukātajos bukletos, ir tikai informatīvs raksturs un Dalībniekam ir pieejamas Balvas tikai atbilstoši klāstam, kas ir pieejams interneta vietnē www.xkarte.lv/balvas brīdī, kad tajā tiek veikta Balvas izvēle un apstiprinājums.

5.8. Punktus nevar apmainīt pret skaidru naudu.

5.9. Punkti, kas tiek apmainīti pret Balvu, tiek neatgriezeniski dzēsti no uzkrāto punktu skaita.

6. Dalības pārtraukšana

6.1. Dalībniekam ir tiesības pārtraukt dalību programmā jebkurā brīdī, rakstiski par to informējot Banku. Šādā gadījumā uzkrātie punkti netiek atlīdzināti vai kā citādi kompensēti un tie nav nododami citām personām, t.sk., citiem Dalībniekiem.

6.2. Bankai ir tiesības anulēt visus Dalībnieka uzkrātos punktus, neizsniegt Balvas, kā arī izslēgt Dalībnieku no turpmākās dalības Programmā, ja Dalībnieks veic jebkādas krāpnieciskas vai pretlikumīgas darbības ar Karti, tostarp punktu uzkrāšanai un Balvas saņemšanai.

7. Citi noteikumi

7.1. Dalībnieks piekrīt, ka Bankai ir tiesības apstrādāt Dalībnieka personas datus, kā arī Banka ir tiesīga nodot ziņas par Dalībnieku, ievērojot tiesību aktos noteikto konfidencialitātes pienākumu, tai skaitā Dalībnieka personas datus, trešajām personām, kas sniedz Bankai pakalpojumus un ar kurām Banka sadarbojas tās darbības nodrošināšanā un funkciju izpildē.

7.2. Par Balvas (-u) izpildījumu, kvalitāti un/vai saturu Banka neatbild. Ar šāda veida pretenzijām Dalībnieks var vērsties pie Partnera.

7.3. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Programmas noteikumos. Banka informē Dalībnieku par jebkādiem Programmas noteikumu grozījumiem vai papildinājumiem ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms šādi grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā, sūtot Dalībniekam paziņojumu Bankas internetbankā, publicējot šādus grozījumus vai papildinājumus mājaslapā www.xkarte.lv. Dalībnieka  pienākums ir iepazīties ar Programmas noteikumiem un sekot līdzi to izmaiņām.

7.4.  Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt un slēgt Programmu, par to informējot Dalībnieku 2 (divus) mēnešus iepriekš, sūtot Dalībniekam paziņojumu Bankas internetbankā un/vai publicējot mājaslapā www.xkarte.lv/punkti. Šādā gadījumā Dalībniekam 2 (divu) mēnešu laikā no paziņojuma par Programmas slēgšanu publicēšanas dienas ir iespēja izmantot uzkrātos punktus.

7.5.  Banka organizē Konkursu visiem Programmas Dalībniekiem.

7.6.  Nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) gadījumā Bankai ir tiesības vienpusēji apturēt Programmu un punktu uzskaitījumu, kā arī to apmaiņu pret Balvām līdz nepārvaramas varas apstākļu beigām vai izsniegt tās vēlāk par šajos noteikumos norādītajiem termiņiem, attiecīgu informāciju nekavējoties izvietojot Bankas internetbankā un/vai mājaslapā www.xkarte.lv/punkti.

7.7. Jebkura nesaskaņa, prasība vai strīds starp Banku un Dalībnieku, kas izriet no Programmas, tiks izšķirts līgumā par Kartes izsniegšanu noteiktajā kārtībā.

7.8. Plašāku informāciju par Programmu var saņemt, piezvanot Bankas klientu atbalsta centram pa diennakts bezmaksas tālruņa numuru 6701 0000, Programmas mājaslapā www.xkarte.lv/relax-punkti vai Bankas mājas lapās www.citadele.lv un www.xkarte.lv.