X REWARDS balvu programmas noteikumi

1. X REWARDS punktu programma

1.1. X REWARDS punktu krāšanas programma (turpmāk tekstā – Programma), ir lojalitātes programma, kurā piedalās AS „Citadele banka” (turpmāk tekstā – Banka) emitēto VISA maksājumu karšu - X smart, X Karte (sākot ar 12.12.2018 - X hero), X Platinum, X Infinite, X Corporate, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum pamata un papildu karšu (turpmāk tekstā – Karte) lietotāji.

1.2. Banka patur tiesības mainīt Programmas noteikumus, izvietojot informāciju Bankas mājas lapā.

2. Programmas dalībnieki

2.1. Sākot ar 2018.gada 9.maiju, Banka veic X REWARDS punktu (turpmāk tekstā – Punkti) uzskaitīšanu par visiem Karšu lietotāju veiktajiem pirkumiem ar Karti, neatkarīgi no tā, vai Kartes lietotājs ir vai nav iepriekš reģistrēts Programmā.

2.2. Par pirkumiem, kurus Kartes lietotājs ar Karti veicis līdz 2018.gada 9.maijam, Punkti tiek uzskaitīti vienīgi tad, ja Kartes lietotājs bija reģistrējies dalībai Programmā.

2.3. Par Programmas dalībnieku (turpmāk tekstā – Dalībnieks) var kļūt Kartes lietotājs, kurš ir sasniedzis vismaz 16 (sešpadsmit) gadu vecumu.

3. Punktu pelnīšana

3.1. Pirkums šo noteikumu izpratnē ir preces un/vai pakalpojuma iegāde, norēķinoties ar Karti, izmantojot POS terminālu pie tirgotājiem, vai norēķinoties ar Karti par pirkumiem internetā. Punkti netiek uzskaitīti par pirkumiem, kas ir veikti azartspēļu vietās, t.sk. online casino, kā arī par darījumiem, kas uzskatāmi par naudas darījumiem (piemēram, virtuālās naudas iegāde, valūtas pirkšana, Quasi cash, utml.).

3.2. Par katra veiktā pirkuma katru iztērēto pilnu 1 eiro ar Bankas emitētajām kartēm: X hero (X Karte) , X Platinum, X Infinite, X Corporate, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum Dalībnieks saņem 1 (vienu) X REWARDS punktu.

Piemērs: Ja Dalībnieks ir veicis piecus pirkums ar Bankas emitēto Karti par summām 3.49 EUR, 17.90 EUR, 6.21 EUR, 28.34 EUR un 4.57 EUR, tad viņš saņems 58 X REWARDS punktus (par katram pirkumam iztērētajiem pilnajiem eiro, neņemot vērā pirkuma summas matemātiskās noapaļošanas principu).

3.3. Par katra veiktā pirkuma katriem iztērētajiem pilniem 2 eiro ar Bankas emitēto X smart karti Dalībnieks saņem 1 (vienu) X REWARDS punktu.

Piemērs: Ja Dalībnieks ir veicis piecus pirkums ar Bankas emitēto Karti par summām 3.49 EUR, 17.90 EUR, 6.21 EUR, 28.34 EUR un 4.57 EUR, tad viņš saņems 28 X REWARDS punktus (par katram pirkumam iztērētajiem pilnajiem 2 (diviem) eiro, neņemot vērā pirkuma summas matemātiskās noapaļošanas principu).

3.4. Punkti tiek uzkrāti Dalībnieka X REWARDS kontā (turpmāk tekstā – Konts).

3.5. Punkti par pirkumiem ar visām uz Dalībnieka vārda izsniegtajām Kartēmtiek skaitīti kopā. Punkti par pirkumiem ar pamata un papildu karti, kuras ir piesaistītas pie viena konta, netiek skaitīti kopā, bet gan katra Kartes lietotāja (Dalībnieka) atsevišķā Kontā.

Piemēram, ja Dalībniekam ir uz viņa vārda izsniegta X hero (X Karte) pamata karte un X Platinum pamata karte, Punkti par pirkumiem ar abām Kartēm tiks skaitīti kopā Dalībnieka Kontā. Taču, ja Dalībnieka X Kartes kontam ir piesaistīta arī papildu karte, tad Punkti par pirkumiem ar papildu karti netiks uzskaitīti Dalībnieka - pamata kartes lietotāja Kontā, bet gan Dalībnieka - papildu kartes lietotāja Kontā.

3.6. Uzdāvināt, pārskatīt vai kādā citā veidā nodot Dalībnieka uzkrātos Punktus citai personai, tajā skaitā, citam Dalībniekam, Dalībnieks nevar, ja vien Banka nav noteikusi citādi.

3.7. Punkti tiek ieskaitīti Dalībnieka Kontā tajā datumā, kurā naudas līdzekļu summa par veikto pirkumu tiek debetēta (ieturēta) no Kartes konta.

3.8. Uzkrātos Punktus Dalībnieks var aplūkot Bankas internetbankā, Bankas mobilajā aplikācijā un www.xkarte.lv.

3.9. Punktu krāšanas termiņš nav noteikts.

3.10. Punktu derīguma termiņš nav noteikts, izņemot gadījumus, ja iestājas šajos Programmas noteikumos paredzētie apstākļi, kuri uzskatāmi par pamatu uzkrāto Punktu dzēšanai.

3.11. Maksimālais iespējamais Punktu skaits, ko var uzkrāt viens Dalībnieks, nav noteikts.

3.12. Ja Dalībnieks slēdz Karti vai ar to netiek veikti pirkumi 12 mēnešu periodā un Dalībniekam nav citas Kartes, visi uzkrātie, neizmantotie Punkti tiek dzēsti. Ja Dalībnieks slēdz vienu Karti vai ar vienu Karti netiek veikti pirkumi 12 mēnešu periodā, bet viņam ir vēl cita Karte, Punkti par pirkumiem, kas veikti ar Karti, kas tiek slēgta vai ir neaktīva, tiek saglabāti.

4. Punktu izmantošana

4.1. Uzkrātos Punktus var apmainīt pret balvām Programmas mājas lapā www.xkarte.lv

4.1.1. Lai Punktus apmainītu pret balvām Programmas mājas lapā www.xkarte.lv, ir jāautorizējas ar Citadele internetbanku vai izveidojot X REWARDS programmas Dalībnieka profilu www.xkarte.lv, aizpildot tam nepieciešamos laukus.

4.2. Attiecīgās balvas var iegūt, izmantojot uzkrātos Punktus, tiklīdz Dalībnieka Kontā ir sasniegts attiecīgās preces vai pakalpojuma iegūšanai nepieciešamais Punktu skaits.

4.3. Punktus var izmantot, izvēloties balvas mājas lapā www.xkarte.lv un apmainot tos pret Programmas sadarbības partneru (turpmāk tekstā - Partneri) piešķirtām precēm, pakalpojumiem vai atlaidēm (turpmāk tekstā – Balvas). Izvēloties Balvu, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un tam nav pretenziju pret Balvas saņemšanas nosacījumiem.

4.4. Ja Balvas pasūtīšanas brīdī Dalībnieks ir norādījis savu telefona numuru vai e-pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt apstiprinājumu par notikušo Punktu apmaiņu pret Balvu, tad Banka uz to nosūta apstiprinājuma ziņu. Tāpat Dalībnieks savā Kontā var aplūkot savu darījumu vēsturi.

4.5. Ar brīdi, kad Dalībnieks ir izvēlējies Balvu un apstiprinājis savu izvēli, Balvas pieprasījumu vairs nav iespējams atsaukt un/vai veikt tās maiņu, ja vien apstiprinājuma e-pastā vai SMS nav norādīts citādi.

4.6. Balvu pieejamība var būt atkarīga no to pieejamības Partneru krājumos vai citiem Partnera nosacījumiem. Balvu nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai īpašiem pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi. Balvas izmantošanas iespējas nepilngadīgām personām var būt atkarīgas no Partnera apstiprinātajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un viņam saistošajām tiesību normām. Papildinformācija par Balvu pieejamību un īpašiem nosacījumiem ir pieejama www.xkarte.lv, kā arī pie attiecīgā Partnera.

4.7. Ja jebkādu iemeslu dēļ Dalībnieka izvēlēto Balvu nav iespējams nodrošināt, Banka piedāvā Dalībnieka izvēlētās Balvas vietā tās vērtībai līdzvērtīgu Balvu no Programmas klāsta pēc Dalībnieka izvēles.

4.8. Balvu klāsts var mainīties. Izmaiņas Balvu klāstā, Balvu aprakstā, cenā, kā arī nepieciešamo Punktu skaitā tiek veiktas X REWARDS punkti mājas lapā www.xkarte.lv bez iepriekšēja paziņojuma. Līdz ar to informācijai par Balvām, kas norādītas Programmas reklāmas materiālos, tajā skaitā, tipogrāfiski iespiestajos bukletos, ir tikai informatīvs raksturs, un Dalībniekam Balvas ir pieejamas tikai atbilstoši tam klāstam, kas ir pieejams interneta vietnē www.xkarte.lv brīdī, kad tajā tiek veikta Balvas izvēle un apstiprinājums.

4.9. Punktus nevar apmainīt pret skaidru naudu.

4.10. Punkti, kas tiek apmainīti pret Balvu, tiek neatgriezeniski dzēsti no uzkrāto Punktu skaita.

5. Dalības pārtraukšana

5.1. Bankai ir tiesības dzēst visus Dalībnieka uzkrātos Punktus, neizsniegt Balvas, kā arī izslēgt Dalībnieku no turpmākās dalības Programmā, ja Dalībnieks veic jebkādas krāpnieciskas vai pretlikumīgas darbības ar Karti, tostarp Punktu uzkrāšanai un Balvas saņemšanai.

6. Citi noteikumi

6.1. Dalībnieks ir informēts, ka Banka veic Dalībnieka personas datu apstrādi saskaņā ar Bankas apstiprinātajiem Privātuma aizsardzības noteikumiem, kuri pieejami Bankas mājas lapā, taja skaitā - ar mērķi uzskaitīt Punktus par pirkumiem, kas veikti ar Karti.

 6.2. Ja Balvas gala saņēmējs ir trešā persona, Dalībnieks ir atbildīgs par šīs trešās personas datu nodošanu Partnerim saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām (piem., žurnāla abonementa noformēšanai sniegt nepieciešamo informāciju – saņēmēja vārdu, uzvārdu, telefona numuru, adresi).

6.3. Par Balvas (-u) izpildījumu, kvalitāti un/vai saturu Banka neatbild. Ar šāda veida pretenzijām Dalībniekam nepieciešamības gadījumā ir jāvēršas pie Partnera.

6.4. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Programmas noteikumos. Banka informē Dalībniekus par jebkādiem Programmas noteikumu grozījumiem vai papildinājumiem, publicējot šādus grozījumus vai papildinājumus mājas lapā www.xkarte.lv. Dalībnieka pienākums ir iepazīties ar Programmas noteikumiem un sekot līdzi to izmaiņām.

6.5. Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt un slēgt Programmu, par to informējot Dalībniekus 2 (divus) mēnešus iepriekš, mājas lapā www.xkarte.lv. Šādā gadījumā Dalībniekam ir iespēja izmantot uzkrātos Punktus laikā līdz Programmas slēgšanai.

6.6. Nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) gadījumā Bankai ir tiesības vienpusēji apturēt Programmu un Punktu uzskaitīšanu, kā arī to apmaiņu pret Balvām līdz brīdim, kad nepārvaramas varas apstākļu iedarbība ir beigusies, attiecīgu informāciju nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, izvietojot Bankas internetbankā un/vai mājas lapā www.xkarte.lv.

6.7. Jebkura nesaskaņa, prasība vai strīds starp Banku un Dalībnieku, kas izriet no Programmas, tiks izšķirts līgumā par Kartes izsniegšanu noteiktajā kārtībā.

6.8. Plašāku informāciju par Programmu var saņemt, piezvanot Bankas attālinātas apkalpošanas centram Sky Branch pa diennakts bezmaksas tālruņa numuru 67010000 vai Programmas mājaslapā www.xkarte.lv.

Redakcijas datums: 10.04.2019